Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren arbeta
systematiskt för att förbättra arbetsmiljön.

I praktiken innebär det att arbetsgivarens ansvar att kontinuerligt riskgranska verksamheten.  Skyddsronder, arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal, enkäter och mätningar är olika sätt att hitta risker på arbetsplatsen. Exempel på checklistor finns på Prevents hemsida.

Det är inte bara buller, farliga ämnen och skadliga arbetsställningar som är hälsofaror. För lite inflytande över arbetet, dåligt samarbete och påfrestande arbetstider är exempel på sådant som också kan få oss att må dåligt. Inför förändringar i organisation och arbetssätt är det extra viktigt att riskbedömning görs så att inte felaktigheter byggs in i arbetsmiljön från början.

De allvarliga riskerna ska åtgärdas med en gång. De övriga ska föras in i en handlingsplan där det tydligt ska framgå vad som ska göras, vem som är ansvarig, när det ska vara genomfört och hur åtgärderna ska följas upp.

Risker som inte kan tas bort ska hanteras på annat sätt, till exempel med instruktioner eller skyddsutrustning.

Allt arbetsmiljöarbetet ska ske i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. På arbetsplatser med fler än fem anställda ska skyddsombud (arbetsmiljöombud) vara utsedda. På större arbetsplatser sker också samverkan om arbetsmiljön i skyddskommittén.

Arbetsmiljöverket ger ut detaljerade regler och står för tillsynen av arbetsmiljön.